ยินดีต้อนรับ

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NL”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยเริ่มแรกบริษัทฯ ให้บริการงานก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดเล็กของหน่วยงานภาครัฐ ต่อมา ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและประสบการณ์ที่สั่งสมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคขั้นตอนการก่อสร้าง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างงานอาคาร ซึ่งรวมถึงงานโครงสร้าง (Structure) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) และงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท พาร์เซคอน จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “PSC”) ในการให้บริการจัดหาแรงงานก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแรงงานจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงการบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้าง โดยได้จัดให้มีโรงงานตัดและดัดเหล็กเส้นและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์บางประเภทเพื่อใช้ประกอบงานรับเหมาก่อสร้างในโครงการที่บริษัทฯ ให้บริการอีกด้วย ซึ่งโรงงานตัดและดัดเหล็กเส้นและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย 7 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บริษัทฯ ให้บริการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐประเภทอื่น และ หน่วยงานเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างได้ทุกประเภทอาคารโดยมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารที่มีโครงสร้างพิเศษและมาตรฐานเฉพาะทาง เช่น อาคารสถานพยาบาลที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการเอกชนหลายแห่งในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างและสมาชิกหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ที่สั่งสมมามากกว่า 40 ปี บริษัทฯ มีผลงานการให้บริการงานก่อสร้างหลากหลายประเภท ซึ่งบางประเภทอาคารหรือบางรูปแบบอาคารต้องอาศัยเทคนิคการก่อสร้างและความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยสามารถแบ่งประเภทงานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ ออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ (1) สถานพยาบาล (2) อาคารสำนักงานและเพื่อการพาณิชย์ (3) อาคารพักอาศัย (4) อาคารพิเศษ และ (5) งานก่อสร้างอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานและมาตรฐานการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในปี 2555 และได้รับรองระบบบริหารมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในปี 2564 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพระดับสากล (Quality Management System) โดยบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการรักษาความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถดูได้จากความสำเร็จในโครงการต่างๆ ประกอบกับคุณภาพในการให้บริหารจัดการงานก่อสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างและความตรงต่อเวลา บริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐประเภทอื่น รวมถึงหน่วยงานเอกชนเสมอมา

เราพร้อมจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
เพราะผู้ที่จะประสบความสำเร็จสูงสุด คือผู้ที่พร้อมที่สุดที่จะพัฒนา