คณะกรรมการบริษัท
คุณมารุต สิมะเสถียร
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
รองประธานกรรมการบริษัท
คุณฐิติ โรจน์เลิศจรรยา
รองประธานกรรมการบริษัท
ผศ.ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณสว่าง ไทยศรีวงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
คุณดวงตา โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการบริษัท
คุณโกศล โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการบริษัท
คุณชนินทร์ โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการบริษัท