คณะกรรมการบริษัท
คุณมารุต สิมะเสถียร
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
คุณภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
รองประธานกรรมการบริษัท
คุณฐิติ โรจน์เลิศจรรยา
รองประธานกรรมการบริษัท
ผศ.ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์
กรรมการอิสระ
คุณสว่าง ไทยศรีวงศ์
กรรมการอิสระ
คุณศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
คุณโกศล โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการบริษัท
คุณชนินทร์ โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการบริษัท
คุณสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์
กรรมการอิสระ