ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 417 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000273
โทรศัพท์ : 66(0)2435-1054, 66(0)2879-0850
โทรสาร : 66(0)2879-0858, 66(0)2879-0861
เว็บไซต์ : www.nldplc.com
อีเมล : info@nldplc.com
ทุนจดทะเบียน : 330,000,000.00 บาท
หุ้นสามัญ : 66,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท
ผู้สอบบัญชี : คุณนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
Address : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 316/32
ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 66(0)2259-5300
โทรสาร : 66(0)2260-1553