Current Project

ก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กลับไปสู่หน้าโครงการปัจจุบัน