Current Project

ปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง : สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : สภากาชาดไทย
กลับไปสู่หน้าโครงการปัจจุบัน