ยินดีต้อนรับ

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NL”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2524 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยเริ่มแรก บริษัทฯ ให้บริการงานก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดเล็กของหน่วยงานภาครัฐ ต่อมา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ตลอดจนทักษะการพัฒนาเทคนิคขั้นตอนการก่อสร้างในด้านต่างๆ ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างงานอาคาร ซึ่งรวมถึงงานโครงสร้าง (Structure) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) และงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้าง โดยได้จัดให้มีโรงงานตัดและดัดเหล็กเส้น และโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย 7 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ประกอบงานรับเหมาก่อสร้างในโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้บริการ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ที่สั่งสมมามากกว่า 40 ปี บริษัทฯ มีผลงานการให้บริการงานก่อสร้างที่หลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารที่ต้องอาศัยเทคนิคการก่อสร้างและความเชี่ยวชาญพิเศษ ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทงานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ ออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล, อาคารสำนักงานและเพื่อการพาณิชย์, อาคารพักอาศัย, อาคารพิเศษ และงานก่อสร้างอื่นๆนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานและมาตรฐานการส่งมอบงาน อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในปี 2555 และได้รับรองระบบบริหารมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในปี 2564 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพระดับสากล (Quality Management System) โดยบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification) ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการรักษาความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ผ่านความสำเร็จในโครงการต่างๆ ประกอบกับคุณภาพในการบริหารจัดการงานก่อสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และความตรงต่อเวลา บริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐประเภทอื่น รวมถึงหน่วยงานเอกชนเสมอมา

เราพร้อมจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
เพราะผู้ที่จะประสบความสำเร็จสูงสุด คือผู้ที่พร้อมที่สุดที่จะพัฒนา