คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณมารุต สิมะเสถียร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผศ.ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์
กรรมการตรวจสอบ
คุณสว่าง ไทยศรีวงศ์
กรรมการตรวจสอบ