คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผศ.ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์
กรรมการตรวจสอบ
คุณสว่าง ไทยศรีวงศ์
กรรมการตรวจสอบ