คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณสว่าง ไทยศรีวงศ์
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณมารุต สิมะเสถียร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน