คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณสว่าง ไทยศรีวงศ์
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน