ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การให้บริการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างงานอาคารทุกประเภท รวมทั้งการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ และงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 417 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000273
ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00 บาท
หุ้นสามัญ : 500,000,000 หุ้น
โทรศัพท์ : 66(0)2435-1054
โทรสาร : 66(0)2879-2495
เว็บไซต์ : www.nldplc.com
อีเมล : info@nldplc.com
ผู้สอบบัญชี : คุณสุวิมล กฤตยาเกีนรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
Address : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 316/32
ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 66(0)2259-5300
โทรสาร : 66(0)2260-1553