การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
Download
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
Download
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Download
นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
Download
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศความเป็นส่วนตัว
Download
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อุปกรณ์ไอที
Download
นโยบายการจ่ายปันผล
Download
นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
Download
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
Download
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
Download
โยบายการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)
Download
นโยบายควบคุมและตรวจสอบภายใน
Download
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Download